Te interesa saber...

Interésate saber...

As mutuas colaboradoras coa seguridade social somos entidades sen ánimo de lucro e formamos parte do sistema da Seguridade Social.

Como emprendedor, ao te dares de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, as prestacións económicas derivadas da situación de incapacidade temporal corren a cargo da Mutua, así como outras prestacións ás que teñas dereito segundo o tipo de cobertura elixida.

A alta como traballador autónomo tramítase na Tesouraría Xeral da Seguridade Social a partir de agora (TGSS). Se elixiches Fraternidad-Muprespa como a túa mutua, unha vez selada esta documentación pola Tesouraría Provincial correspondente, deberás enviala ou entregala ao centro de Fraternidad-Muprespa máis próximo.