Fraternidad-Muprespa y los emprendedores

Fraternidad-Muprespa i els emprenedors

Si ja has pres la decisió d'emprendre la teva aventura empresarial, necessitaràs els serveis d'una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social per donar-te la cobertura que necessites, com a treballador autònom, i també als treballadors que puguis contractar.

Quin tipus de cobertura ofereixen les mútues?

 • Per a un treballador autònom, en funció de les opcions triades, la mútua abonarà les prestacions econòmiques per incapacitat temporal en els períodes de baixa mèdica, per cessament d'activitat (el que es coneix com a atur dels autònoms), el subsidi per risc en l'embaràs i lactància natural, subsidi per cura de menors amb càncer o malaltia greu, a més d'oferir assistència mèdica i rehabilitació en accidents laborals.
 • Per a treballadors contractats, la cobertura obligatòria inclou l'assistència mèdica, rehabilitació i prestació econòmica per incapacitat temporal en cas d'accident laboral, a més del risc en l'embaràs i la lactància i la cura de menors. La cobertura econòmica de les contingències comunes (malaltia comuna) és opcional en aquests treballadors del Règim General.
 • Assessorament en prevenció de riscos laborals amb càrrec a quotes (sense cost per a l'empresari i els treballadors), en els termes que estableix la normativa vigent.

Prestacions econòmiques

Cobertura de contingències comunes

La baixa per malaltia comuna l'estén el metge del sistema públic de salut, mentre que la Mútua és responsable del pagament de les prestacions econòmiques.

T'abonem:

 • Del 4t al 20è dia de baixa, el 60% de la teva base reguladora diària.
 • A partir del 21è dia de baixa fins a un màxim de 730 dies, el 75% de la base reguladora diària.

Cost de la cobertura: s'aplica el tipus del 29,80% a la base triada per l'autònom (entre una màxima i una mínima). Les bases es modifiquen anualment.

Per cobrar aquesta prestació cal tramitar la sol·licitud de pagament directe i emplenar les dades que s'indiquen a continuació:

 • Documentació d'identificació personal

  Document Nacional d'Identitat (DNI/NIF) o si és estranger, targeta de residència.

 • Documents associats a la baixa (només per a Contingències Comunes)

  Comunicat mèdic de baixa.

  Últim Informe de Confirmació emès pel Servei Públic de Salut.

  Comunicat mèdic d'alta (si ja li ha estat emès).

 • Documentació relativa a la cotització

  Justificant dels butlletins de cotització dels tres mesos anteriors a la baixa mèdica.

Aquí pots consultar més informació

Cobertura per accident laboral i malaltia professional

Els emprenedors que s'acullen a està cobertura tenen dret a rebre assistència mèdica i diverses prestacions.

T'abonem: El 75% de la base reguladora a partir de l'endemà de la baixa mèdica.

I el cost de la cobertura: Quota sobre la base de cotització del 29,80% + un percentatge determinat pel CNAE.

Les prestacions següents formen part de la cobertura per accident laboral i malaltia professional.

Contacta amb nosaltres

 

 • Cessament de l'Activitat de Treballadors Autònoms (CATA):

  La protecció per Cessament de l'Activitat dels Treballadors Autònoms (d'ara endavant "protecció CATA") té per objecte protegir el treballador autònom que, per motius aliens a la seva voluntat, cessa totalment en la seva activitat laboral de manera temporal o definitiva.

  La quantia de la prestació es calcula com un 70% de la base reguladora mitjana cotitzada durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors al cessament de l'activitat. En funció del nombre de fills que l'autònom tingui a càrrec seu, s'estableixen quanties mínimes (80|107% IPREM) i màximes (175|200|225% IPREM) de la prestació CATA.

 • Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu (CUME):

  Aquesta prestació econòmica està destinada als pares o progenitors, en cas que els dos treballin i hagin de reduir la seva jornada de treball per a la cura del menor a càrrec seu, afectat per càncer o una altra malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada i tractament continuat de la malaltia.

  La quantia serà l'equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, o la de contingències comunes quan no s'hagi optat per la seva cobertura, aplicant-hi el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball.

 • Si vols més detalls sobre la tramitació d'aquesta prestació fes clic aquí.

 • Risc durant l’embaràs i la lactància natural

  Com a treballadora has de comunicar la teva situació d'embaràs i has de sol·licitar al Servei Públic de Salut (ginecòleg o metge de família) un informe mèdic en què es manifesti la seva situació d'embaràs i la data probable del part als efectes previstos a l'art. 26 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

  Quan l’adaptació de les condicions o del temps de treball no sigui possible o, malgrat aquesta adaptació, les condicions del lloc de treball puguin continuar influint negativament en la teva salut com a treballadora embarassada o en la del fetus, has de sol·licitar a la Mútua un certificat mèdic de risc.

  Com a treballadora per compte propi o autònoma per tenir dret a la prestació hauràs de presentar:
  Fotocòpia dels tres últims rebuts de l'abonament de les quotes.
  Declaració de situació d'activitat

Coneix-nos millor